divendres, 25 de novembre de 2016

DECRET D'ESCOLA INCLUSIVA A CATALUNYAEl decret sobre escola inclusiva a Catalunya


Un any i mig després que se’n comencés a parlar, el que s’anomenarà Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu arriba a la recta final.

El departament d'Ensenyament ha elaborat un decret que s'aprovarà l'estiu vinent per dotar de recursos els centres per poder incloure tot l'alumnat.

Segons les fonts consultades pel Diari de l’Educació, s’ha acabat recollint les principals aspiracions del moviment social en defensa de l’escola inclusiva. La més important possiblement sigui que els pares o tutors del alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) podran decidir sobre l’escolarització dels seus fills i filles, ja que ara aquesta decisió la dictaminen els Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP). De fet, el decret establirà que tots els alumnes s’escolaritzen en centres ordinaris, i que només es pot passar a un centre especial si així ho demanen els seus pares i ho autoritzen els serveis territorials després de veure l’informe del psicopedagog.

Els EAP ja no faran dictàmens, com se’n diuen ara, sinó informes que continguin les necessitats de suport i el pla d’aprenentatge educatiu de l’alumne (el que ara es coneix com PI, pla individualitzat). Aquests informes s’hauran de fer en coordinació amb el centre i, segons estableix la futura norma, amb la participació activa dels pares de l’alumne. La situació avui és que encara hi ha pares que no coneixen el PI del seu fill, o que en el millor dels casos l’han pogut veure en algun moment, però difícilment han pres part en la seva confecció.

Un altre canvi aparentment menor però que té una gran càrrega de fons és que desapareix la categorització mèdica de l’alumne amb NEE. Amb el nou decret, el que el sistema voldrà saber de l’alumne no és si és cec o si té paràlisi cerebral o si té TEA o TDAH, sinó el tipus de suport educatiu que precisa. Per això, en els seus informes els psicopedagogs assessoraran i orientaran els pares i tutors sobre aquests suports, que podran ser universals -els adreçats a tots els alumnes-, suports educatius addicionals -que tenen caràcter temporal- i suports educatius intensius -aquí és on entren els professionals de suport o els especialistes com logopedes o fisioterapeutes-.

Un altre dels aspectes clau que aborda el decret és la progressiva reconversió dels centres d’educació especial en centres proveïdors de serveis i recursos als centres ordinaris, és a dir, centres que encara acolliran alguns alumnes però que dirigiran bona part de la seva tasca a prestar suport a alumnes amb NEE escolaritzats en centres ordinaris.

L’últim punt clau és la capacitació dels centres ordinaris per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials segons el model d’escola inclusiva, és a dir, per ajudar-los en el seu progrés i aprenentatge des d’un entorn ordinari. L’objectiu és que tots els centres d’ensenyament a Catalunya siguin inclusius, i per això al decret es constata la necessitat d’invertir en formació i reciclatge no només del professorat, sinó també del personal auxiliar i de serveis.

A més, les actuals USEE (Unitats de Suport a l’Educació Especial) desapareixen com a concepte, ja que el decret ni les esmenta, sinó que parla en tot moment dels professionals de suport. La intenció d’esborrar la paraula “unitats” és mirar d’evitar que aquests recursos humans, concebuts en el seu dia com a palanca per a la inclusió, s’organitzin com a aules especials dins dels centres ordinaris. Les USEE van començar a implantar-se fa més de deu anys, moltes d’elles funcionen bona part del temps com a “aula USEE”.

El decret enumera tres tipus de professionals de suport: suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), suports intensius a l’audició i llenguatge (SIAL) i aules integrals de suport (AIS). En aquest darrer cas, malgrat anomenar-les aules, queda clar que només poden atendre de forma temporal alumnes amb necessitats educatives associades a trastorns mentals o de conducta.

En relació amb les mesures i suports que han de seguir les escoles, el departament d'Ensenyament ha elaborat un projecte que divideix els àmbits d'actuació en tres sectors. Un correspon a les mesures i els suports universals, que van destinats al 100% dels alumnes i se centren en accions preventives i proactives. Un altre se centra en les mesures i suports addicionals i va dirigit a aquells alumnes que necessiten una atenció específica als aprenentatges. Per últim, les mesures i suports intensius fan referència a singularitats i accions d'alta intensitat i llarga durada ,i corresponen al 5% de l'alumnat.

L'objectiu d'aquest projecte és que funcioni per a totes les escoles públiques i concertades. A cada centre, una comissió de tractament a la diversitat analitzarà els recursos dels quals disposa el centre i els que caldrà afegir per poder atendre els alumnes. " No seran recursos sempre fixos", va explicar la consellera, i va posar l'exemple que si un nen té un dèficit auditiu, "un especialista dels equips que té el sistema haurà d'actuar al seu centre". En aquesta direcció, va aclarir que "hi haurà tècnics que seran fixos al centre i altres que seran externs".

DECRET D’ESCOLA INCLUSIVA A CATALUNYA

Catalunya, una passa endavant !!

AOIB

Fonts:
EL diari de l’Educació:
Ara.cat:
Departament d’Ensenyament:
http://ensenyament.gencat.cat

dimecres, 23 de novembre de 2016

ESBORRANY DEL PROJECTE D’ORDRE PER EL QUAL ES REGULA L’ORIENTACIÓ EDUCATIVAESBORRANY DEL PROJECTE D’ORDRE xx/xxxx, de xx de 20xx PER EL QUAL ES REGULA L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PROFESSIONAL EN LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Esborrany pendent de correcció lingüística (17/05/2016)Es poden fer aportacions, vos animem a fer aportacions. Podeu enviar els vostres comentaris i aportacions al correu: orientacioaoib@gmail.com

Moltes gràcies.

AOIB

dimecres, 26 d’octubre de 2016

LOMQUE I LES REVÀLIDES


LOMQUE I LES REVÀLIDES

Revàlida de 4t d’ESO:

Examen de cada àrea (7 àrees), dels continguts de 3r i 4t d’ESO. Qui no els superi  la revàlida no podrà promocionar a 1r de Batxiller, ni titularà en ESO, malgrat tingui totes les àrees aprovades.


Revàlida de 2n de Batxiller:

Examen de cada àrea (8 àrees), dels continguts de 1r i 2n de Batxiller. Qui no superi la revàlida no obtindrà el títol de Batxiller, només titularà en ESO, i per tant no podrà accedir als estudis universitaris.

El resultat obtingut, serà tingut en compta per l’accés als estudis universitaris, que haurà de ser superior o igual a 5 punts (la revàlida comptarà un 40% i la nota mitjana del Batxillerat un 60%).

No obstant això, la normativa permet al campus preparar les seves pròpies proves, i cap campus estarà obligat legalment a reconèixer la nota de la revàlida ni les proves d’altres universitats.

La revàlida d'ESO acabarà abans del 24 de juny, i la de Batxillerat acabarà abans del 10 de juny.Manifestació dia 26 d’octubre:

A Palma hi ha convocada una manifestació d'estudiants a les 12h a la plaça del Tub i a l'horabaixa, a partir de les 18:00, concentració davant la Delegació del Govern espanyol.AOIBMANIFESTACIÓ:
El govern va informar que volien crear un pacte per a l’educació, consensuat amb la resta dels partits polítics.  De moment es suspèn la Revàlida d’ESO i es manté la Revàlida de Batxiller.
Dia 18 de novembre de 2016
CANVIEM I CANVIEM, ............ COM ACABARÀ?

La revàlida de 4t d’ESO serà voluntària per a les Comunitats Autonòmiques, i la de Batxillerat només examinarà de les assignatures del 2n curs de Batxiller. El ministre d’Educació Iñigo Méndez de Vigo, ho oferirà als representants educatius de les Comunitats Autonòmiques una reunió el dia 28 en la Conferència Sectorial d’Educació.

Segons el Proyecto de Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para laAmpliación del Calendario de Implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 dediciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, l’avaluació de l’ESO no tindrà conseqüències acadèmiques, sinó que tindrà un “caràcter mostral”, es a dir, es realitzarà només en aquells centres de les Comunitats Autonòmiques que així ho decideixin.
A més segons el projecte de real decret llei, el nombre d’assignatures es redueixen. A 4t d’ESO els alumnes s’avaluaran de les 4 àrees troncals: Geografia i Història, Llengua i Literatura (Catalana i Castellana), Matemàtiques i Llengua Estrangera. I dues àrees troncals d’opció a elecció de l’alumne. Amb l’aprovat de 4t d’ESO s’obtindrà el Títol d’ESO.

Segons l’esborrany a la revàlida de Batxiller, els alumnes només s’hauran d’examinar de les àrees troncals de 2n de Batxiller. Ara només s’hauran d’examinar de 6 assignatures. Cal recordar que a la prova PAU (selectivitat), hi havia 4 exàmens obligatoris i de dos o quatre voluntaris per a pujar la nota. Tal i com ha confirmat Educació, la nota mínima per aprovar serà un 4, al igual que amb la PAU, la prova no tindrà més efectes acadèmics que servir per entrar a la Universitat.

AOIB